Huisvestingsadvies

Een goede leef- en werkomgeving stimuleert mensen. Een goede huisvesting is dus van essentieel belang voor het realiseren van uw bedrijfsdoelstellingen.

HHB 1Samen met u brengt Het Huisvestingsburo de te huisvesten organisatie in kaart. Aard, identiteit, organisatiestructuur en toekomstvisie zijn hierbij van groot belang. Naast dit bedrijfsprofiel wordt een overzicht opgesteld van functies en ruimten die een plaats moeten krijgen in de huisvesting. Voor deze functies en ruimten wordt nagegaan welke kwalitatieve en kwantitatieve aspecten van belang zijn. Ten behoeve van de vormgeving van het exterieur en het interieur worden verwachtingen en ambitieniveaus weergegeven. De bouwkundige randvoorwaarden en de van toepassing zijnde wet- en regelgeving worden bepaald.

Het Huisvestingsburo stelt een investeringsraming op en brengt de te verwachten tijdskaders in beeld. Tezamen met de technische aspecten voor wat betreft de bouw- en installatietechniek, de onderhoudsaspecten, de duurzaamheideisen, etcetera die voor de kwaliteit van het gebouw van belang zijn, ontstaat een Programma van Eisen.

Om de gevraagde kwaliteit te kunnen leveren, moet deze voor alle partijen aan het begin van het huisvestingsproces duidelijk zijn. Het aangewezen middel om de gewenste kwaliteit helder te formuleren is het Programma van Eisen.

De huisvestingsadviseur adviseert u welke huisvesting het beste past bij de werkprocessen en bij de cultuur en de dynamiek van uw organisatie. We laten het niet alleen bij advies; we verzorgen, indien gewenst, ook de implementatie voor u.